Historia szkoły

Historia szkoły

 
W ciągu sześćdziesięciu lat istnienia szkoły miała czternastu dyrektorów. Rok szkolny 2004/2005 upłynął między innymi na przygotowaniach do jubileuszu 60-lecia LO. Z inicjatywy dyrektora zawiązano Komitet Organizacyjny, który zajął się przygotowaniem Zjazdu Absolwentów.  Uroczystość odbyła się w sobotę 1października 2005 roku.
 Pierwszym z nich była Marta Frankowska, nauczycielka biologii, której tę funkcję w 1945 roku powierzyło warszawskie Kuratorium. Głównym zadaniem dyrektor Frankowskiej było zorganizowanie szkoły średniej w powojennej Górze Kalwarii. Funkcję dyrektora pełniła od 19 marca 1945 do 31.08.1946.
Rok szkolny 1944/1945 trwał zaledwie 4 miesiące (marzec-lipiec 1945), a lekcje odbywały się w dawnym budynku kościoła ewangelickiego przy ulicy Pijarskiej. W kolejnym roku nauki Gimnazjum w Górze Kalwarii, bo taką wówczas nazwę nosiła szkoła, otrzymano do dyspozycji południową część budynku Szkoły Podstawowej nr1 przy ulicy Senatorskiej 16 (dziś ul. Ks. Sajny). W roku 1946 przydzielono szkole budynek przy ulicy Pijarskiej 10a, który przed 1939 r. był siedzibą cadyka.
 
 
Pod koniec roku szkolnego 1945/1946 dyrektor Maria Frankowska zgłosiła rezygnację  z zajmowanego stanowiska. 
Drugim dyrektorem została również kobieta , wyznaczona przez swoja poprzedniczka polonistka, Anna Łazarewicz (01.09.1946-31.08.1948), która próbowała przekształcić Gimnazjum  Samorządowe w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące i połączyć LO ze Szkołą Podstawową  nr2. Jednakże pismo z 31 maja 1948 roku, jakie skierowała do kuratorium w tej sprawie, spotkało się z odmową. Pod koniec sierpnia 1948 roku dyrektor Anna Łazarewicz z zrezygnowała z pełnienia dotychczasowej funkcji.
 Rok szkolny 1948/1949 zainaugurował trzeci dyrektor, nauczyciel łaciny, Adam Leśniak, który kierował szkołą zaledwie przez rok ( 31.08.1948-31.08.1949).
1 września 1949 dyrektorem była już, wyznaczona przez Kuratorium, Janina Latynowicz (01.09.1949-31.08.1953). Za czasów jej dyrektorowania w szkole przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości oraz przekształcono Gimnazjum na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Licealnego. Oba wydarzenia miały miejsce w 1951 roku.
1 września 1953 roku dyrektorem został nauczyciel geografii Eugeniusz Bernaciak. Jeszcze w tym samym roku szkoła otrzymała nazwę Liceum Ogólnokształcące nr12.
Nowy dyrektor wprowadził nowe tradycje do szkolnego życia. Jednym z takich zwyczajów stały się uroczystości noworoczne, połączone z zabawa taneczną przy akompaniamencie orkiestry wojskowej, a innym, „kontrola pozalekcyjnego czasu uczniów” (trójki rodzicielskie patrolowały ulice i odwiedzały domy uczniów). Poza tym czasy dyrektora Bernaciaka to lata organizowania i rozwoju szkolnych pracowni i biblioteki.
W 1959 roku powstał Komitet Budowy Liceum. Plany zakładały postawienie budynku u zbiegu ulic Dominikańskiej i Kalwaryjskiej. Niestety projektu nie udało się zrealizować. Eugeniusz Bernaciak zakończył dyrektorowanie w 1962 roku.
Rok szkolny 1962/1963 zaczął się bez dyrektora. Jego obowiązki pełniła początkowo zastępca  - Maria Kowalkowska, a mianowany przez kuratorium Leon Witkowski pojawił się z opóźnieniem. W marcu 1963 Dyrekcja LO po raz kolejny próbowała zmienić trudną i coraz bardziej uciążliwą sytuację lokalową szkoły. Wystąpiono do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piasecznie o przyznanie LO dawnego budynku żydowskiej synagogi  i placu przed nią. Bez skutku.
We wrześniu 1963 roku stanowisko dyrektora LO w Górze Kalwarii objął Stanisław Grzenda.
24 czerwca 1964 roku na specjalnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr.1 przy ulicy ks. Sajny 16 zatwierdzono utworzenie jedenastoletniej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego. Połączone szkoły: LO i SP nr 1 otrzymały nowego dyrektora, którym został Edward Marchocki. Zastępcą do spraw LO została Elżbieta Kozak, a do spraw SP Wiktor Smirnow.
 
           
        
 
Uroczyste otwarcie nowej szkoły zorganizowano 29 sierpnia 1964. Odtąd LO na stałe zadomowiło się przy ulicy ks. Sajny 16.
Dyrektor Marchocki sprawował swą funkcję w latach 1964- 1971. Był to czas organizowania nowych licealnych pracowni, zagospodarowania terenu wokół szkoły, czynnego udziału społeczności szkolnej w życiu sportowym (sprzyjało temu wybudowanie w połowie lat sześćdziesiątych stadionu sportowego w Górze Kalwarii) oraz kulturalnym (występy artystów Filharmonii Narodowej, aktorów warszawskich teatrów, itp.). 
Jednym z ważniejszych wydarzeń 1970 roku był jubileusz 25-lecia Liceum, przy okazji którego zorganizowanoZjazd Absolwentów i wydano album pamiątkowy „XXV- lecie Liceum Ogólnokształcącego w Górze Kalwarii”.
We wrześniu 1971 funkcję dyrektora szkoły objął Józef Błoch, wcześniejszy Inspektor Szkoły powiatu piaseczyńskiego. 
Po roku nastąpiła kolejna zmiana stanowiska dyrektora. Od 1972r. szkołą kierowała polonistka, Stanisława Zając-Stelmaszczyk. Na lata jej dyrektorowania przypada wprowadzenie do szkół „Kodeksu ucznia”, a także pojawienie się w szkole obok Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego. W skład zespołu wchodzili wychowawcy klas, przedstawiciele szkolnego samorządu, samorządów klasowych oraz harcerstwa. W połowie lat siedemdziesiątych wyraźnie ożywiła się działalność ZHP, które skupiało w swych szeregach ponad 70% uczniów szkoły. Prężnie działał również Samorząd Szkolny oraz koło polonistyczne redagujące szkolna gazetkę „Echo szkoły”.
W tym czasie w szkole działało wiele różnorodnych kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, na które uczniowie licznie przybywali. Częste były też rozmaite wycieczki jednio- i wielodniowe oraz wieczorne wyjazdy do teatru.
Od roku szkolnego 1977/1978 stale zmniejszała się liczba LO, tak że w 1983 roku szkoła liczyła zaledwie 4 oddziały, ale o różnych profilach, liczące średnio po 24-25 uczniów. Kiedy nadchodził niż demograficzny szkole wiele razy groziła likwidacja lub przeniesienie do innego budynku. Mimo wielu trudnych momentów, zakończonych interwencją na szczeblu ministerialnym, udało się utrzymać LO, które działa do dziś.
Pani dyrektor Stanisława Stelmaszczyk z wielkim sentymentem wspomina okres swego kierowania szkołą. Podkreśla wspaniałą atmosferę pracy wśród dobrze przygotowanych, życzliwych, chętnych do współpracy nauczycieli, którym, jak mówi, wiele zawdzięcza. Mimo występowania problemów takich jak te z zagrożeniem istnienia LO, czy trudnym czasem stanu wojennego, lata te w pamięci pani dyrektor zapisały się jako dobre i owocne. Na taką atmosferę niemały wpływ mieli również rodzice ówczesnych uczniów, którzy doskonale rozumieli jak ważna jest współpraca  z dobrze przygotowaną do pracy młodzieżą, kadrą pedagogiczną i wspólny front rodzic- nauczyciel w wychowywaniu młodego człowieka.
W tym czasie inaczej niż dziś wyglądał szkolny hol, na którym stały nakryte obrusami stoliki, czy też piętrowe kwietniki z mnóstwem zieleni, na oknach wisiały firanki.
W 1984 roku dyrektorem Zespołu Szkół został Andrzej Jastrzębski.
 
          
      
 
8 czerwca 1985 roku zorganizowano II Zjazd Absolwentów. W roku szkolnym 1985/1986 nadal LO liczyło tylko cztery klasy, po jednej w każdym roczniku. Sytuacja poprawiła się w roku szkolnym 1987/198, kiedy to udało się wreszcie utworzyć dwie klasy pierwsze. W tym samym roku na uwagę zasługuje ożywiona działalność Samorządu Szkolnego, który podzielił się na sekcje : dydaktyczno-wychowawczą, kulturalną-rozrywkową, zawodoznawczą, dekoracyjną, porządkową i redakcyjną.
W latach 1988-1989 z inicjatywy Społecznego Komitetu Rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących dobudowano skrzydło budynku szkolnego od strony kina, powiększając szkołę o dwie  sale lekcyjne na parterze i trzy na pierwszym piętrze. W sierpniu 1989 roku Andrzej Jastrzębski zrezygnował ze stanowiska dyrektora szkoły.
Od 1 września 1989 roku funkcję tę obejmuje Ewa Skolimowska.
W roku szkolnym 1990/1991 Samorząd Uczniowski zaproponował, by nadać Liceum Ogólnokształcącemu imię Witolda Gombrowicza, ale propozycja nie spotkała się z akceptacją Zespołu Wychowawczego.
1 czerwca 1991 roku stanowisko dyrektora objął nauczyciel biologii Feliks Grędziński, za czasów którego opracowano Statut Szkoły i Regulamin LO oraz została rozpoczęta inicjatywa nadania szkole imienia.
Od stycznia 1996 roku  Zespół Szkół Ogólnokształcących został przejęty przez Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, który powołał do życia Zespół Placówek Oświatowych.
Pod koniec roku szkolnego 1997/1998 dyrektor Grędziński złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.
W wyniku rozpisanego konkursu latem 1998 roku dyrektorem szkoły został Bogdan Wrochna, który kieruje placówką do dziś.
Jednym z pierwszych zadań, jakie postawił sobie nowy Dyrektor była wzmożona promocja LO na terenie gminy, czego wymagała nowa sytuacja zbliżającej się reformy szkolnej. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w połowie października 1998 roku przedstawiono trzy propozycje nadania imienia LO. Zaproponowano Zbigniewa Herberta, Józefa Piłsudskiego i Zygmunta Sajnę. Wybrany Zbigniew  Herbert nie mógł jednak zostać naszym patronem, gdyż ubieły nas szkoły warszawskie. Na kolejnej radzie, w styczniu 1999r. pojawiły się  dwie nowe propozycje: Stanisław Mikołajczyk i Stefan Kisielewski, którego wybrano. Później władze gminy uznały, że Stefan Kisielewski nie jest związany z naszym regionem, więc ustalono, że patronem zostanie ksiądz Zygmunt Sajna, były proboszcz naszej parafii.
Wśród działań promocyjnych wymienić można też wspaniały wieczór recytatorski przygotowany przez Kółko artystyczne Małgorzaty Cygan, który odbył się 2 grudnia 1998 i zgromadził licznych gości. 
Rok szkolny 1999/2000 był rokiem szczególnym: pierwszym rokiem reformy ( w naszym budynku funkcjonowały trzy typy szkół: podstawowa, gimnazjalna i LO) i rokiem nadania LO imienia księdza Sajny. Uroczystość odbyła się 8 kwietnia 2000r.
W roku 2000/2001 po raz pierwszy zorganizowano obchody Dnia Patrona, połączone z uroczystością ślubowania uczniów klas pierwszych.
W listopadzie 2001 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, którego przewodniczącym został starszy Cechu Handlu i Rzemiosł Ryszard Mikus.
Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2002 finalizowano kwestię dotyczącą sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Wówczas to podjęto uchwałę, w myśl której od 1 września 2002 roku rozpocznie swą działalność trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Zygmunta Sajny.
Optymistyczna informacja pojawiła się u progu roku szkolnego 2003/2004, kiedy to dyrektor Wrochna poinformował Radę Pedagogiczna o decyzji rozpoczęcia budowy nowej Sali gimnastycznej. 9wrzesnia 2003 burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria Barbara Samborska podpisała w tej sprawie umowę z firmą budowlaną „Mitex”. Prace rozpoczęły się pod koniec września i trwały niespełna dziesięć miesięcy. Uroczystość otwarcia nowej hali sportowej odbyła się u progu roku szkolnego2004/2005, w sobotę 18 września.
Na te inaugurację przybyło mnóstwo zaproszonych gości, a wśród nich burmistrz B.Samborska, Przewodniczący PKOL S. Paszczyk, Starosta Piaseczyński J. Kongel, przewodniczący Budowy Sali Gimnastycznej S. Mikus, Dyrektor Wydziału Szkolenia Ponadgimnazjalnego w Kuratorium A. Wesołowska.

 

Wspomnienie

o śp. dyr prof. Jolancie Pochrybniak

 

W dniu 5 lipca 2008r. odeszła od nas prof. Jolanta Pochrybniak. Była dla wszystkich uczniów wspaniałym matematykiem i fizykiem, wyrozumiałym wychowawcą, niezastąpioną Panią dyrektor, a przede wszystkim CZŁOWIEKIEM. Człowiekiem, który nie tylko nauczył matematycznych wzorów, zapoznał z twierdzeniami Pitagorasa, Talesa itd. Pani Profesor pokazała jak bardzo człowiek potrafi być silny i wytrwały. Ponadto wskazała właściwą drogę, odpowiednią hierarchię wartości.

Za to wszystko

ZAWSZE BĘDZIEMY JEJ WDZIĘCZNI!

Pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach  

Niech spoczywa w pokoju

Klasa III b/ 2006-2008
kl. matematyczno-przyrodnicza


Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...