Pedagog

DYŻURY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

Drodzy Państwo, stanowimy zespół, który chce kompleksowo zajmować się uczniami, potrzebującymi wsparcia. Niewiele jednak możemy bez Państwa zaangażowania i otwartości na współpracę. Zapraszamy wszystkich tych rodziców, którzy poszukują efektywnych metod wychowawczych, a także tych, którzy zauważają niepokojące sygnały. Postaramy się Państwu pomóc. Można skorzystać ze strony szkoły, gdzie będą zamieszczane ciekawe artykuły i materiały dotyczące wychowania i różnorodnych problemów albo też umówić się na indywidualne konsultacje. (Z uwagi na liczne obowiązki, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. ogólny - 22 7271229 lub 22-7271264 pedagog wew. 47, psycholog wew.35). MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PONIEDZIAŁEK WTOREK   ŚRODA    CZWARTEK   PIĄTEK

Magdalena Durka 
terapia pedagogiczna, LO
/pedagog/

8.00 - 12.30 8.00 - 15.30 08.00 - 15.30 8.00 - 15.30 8.00 - 13.00

Katarzyna
Zdulska-Paciorkowska 
SzP kl.VIII d,e, Gimnazjum kl.III, LO
/pedagog/

10.30 - 15.30 10.30 - 14.30 8.00 - 14.30 8.00 - 16.10 10.15 - 15.35

Weronika
Kujda-Malczewska
/psycholog/ 

8.00 - 15.30 08.00 - 13.30 8.00 - 13.30 8.00 - 13.30 8.00 - 11.00

 

 


 

 

Jak sobie radzić?

Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - samodzielna praca starszych uczniów.

I. Przygotowanie.

I. Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.

II. Powtórz i utrwal zasady pisowni.

III.Na końcu zeszytu załóż "Słowniczek Trudnych Wyrazów".

II. Pisanie z pamięci - co dzień.

I. Przeczytaj uważnie wybrany przez siebie, lub wskazany przez nauczyciela, fragment

tekstu (ok. 5 zdań niezbyt długich, po ok. 5 wyrazów w zdaniu).

II. Przeczytaj pierwsze zdanie zapamiętując tekst i pisownię wyrazów; uzasadnij

pisownię trudnych wyrazów.

III.Powiedz tekst z pamięci.

IV.Przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś.

V. Napisz tekst z pamięci.

VI.Sprawdź zapis i nanieś poprawki.

VII.Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki.

VIII.Zakryj zdanie wzorcowe i napisane.

IX.Napisz powtórnie to samo zdanie.

X. Sprawdź zapis.

III.Poprawa błędów.

I. Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię.

II. Wyrazy te zastosuj w krzyżówce, ułóż z nimi zdania, utwórz rodzinę wyrazów

pokrewnych, wykonaj ćwiczenie utrwalające pisownię (bibliografia).

III.Wpisz je do "Słownika Trudnych Wyrazów" (na końcu zeszytu).

IV.Sprawdzian - co tydzień.

I. Pracuj codziennie, zapisując datę przy wykonywanych ćwiczeniach.

II. Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które codziennie

pisałeś.

III.Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio, i popraw je (wg wzoru).

Po każdym tygodniu ćwiczeń pokaż zeszyt nauczycielowi.

Opracowanie: Marta Bogdanowicz


 

Zapraszam Państwa na warsztaty szkoleniowe  2018/2019logo szkola_dla_rodzicow

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

( warsztaty znane w Polsce od przeszło 20 lat)

 Jest to cykl 30 (zegarowych) godzin zajęć, w każdym tygodniu 3 godziny, razem 10 spotkań w godzinach 17.00-20.00 (prawdopodobnie w czwartek). Pierwsze spotkanie po zebraniu grupy. O dokładnym terminie rozpoczęcia warsztatów poinformujemy Państwa odpowiednio wcześniej. Proszę mieć długopis i jakiś notatnik.

Szkoła ta nie tyle uczy metod czy technik, a raczej:

 • Uświadamia rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby dziecko zmienić, często należy zacząć od zmiany siebie,
 • Ukazuje prawdę, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • Uczy rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

 Więcej informacji na stronie

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow,22#wiecej-informacji-na-temat-programu

 prowadzące:

Magdalena Durka - pedagog, terapeuta pedagogiczny

Katarzyna Zdulska–Paciorkowska - pedagog

Tel.: 22 7271229 w. 36 lub 47; e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  

 

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Klasy 7 i Liceum:

Wtorek – 8.00 -8.45 kl. 7e, 7f

Czwartek – 8.00 – 8.45 kl. 1 LO,

8.55 – 9.40 kl. 7 d

Piątek  - 8.00-8.45 kl. 7b, 7a (dz.), 7c (chł.)

Gimnazjum:

Poniedziałek – 8.00 -8.45 kl. II a (dz.),  II b (dz.), II c

13.45 -14.30 kl. II e, II f

Środa – 13.45 – 14.30 kl. II d, II c

Piątek – 11.45 – 12.30 grupa kl. III e (socjoterapia)

Zajęcia prowadzi Magdalena Durka (pedagog)


 

 

Szkolny Program Profilaktyki

w Liceum Ogólnokształcącym w Górze Kalwarii

Profilaktyka wg prof. Z. Gasia to: wspomaganie radzenia sobie z trudnościami; ograniczenia czynnika zagrażającego; wzmacnianie czynników, które sprzyjają rozwojowi.

Program profilaktyki ma wspomagać proces wychowania młodego człowieka do pełnej dojrzałości:

 • fizycznej (zdolny, sprawny)
 • psychicznej (odpowiedzialny, zadowolony)
 • społecznej (zaradny w rolach)
 •  duchowej (jego życie ma sens, wartości).

      Wspomaganie młodzieży w rozwoju powinno dokonywać się na trzech poziomach:

 • Poziom 1 – zanim problemy się pojawią lub zanim przekształcą się w sytuację kryzysową. Działania edukacyjne muszą zmierzać do likwidacji czynników destrukcyjnych, modyfikacji środowiska wychowawczego i rozwijania umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.
 • Poziom 2 – wstępna faza rozwoju trudności. Celem działań jest rozwiązanie zaistniałego problemu i odzyskanie przez nastolatka poziomu konstruktywnego funkcjonowania oraz zabezpieczenie go przed poważniejszymi trudnościami.
 • Poziom 3 – po rozwiązaniu kryzysu. Działania powinny być skoncentrowane na tych, którzy poradzili sobie i włączeniu ich do systemu samopomocy uczniowskiej.

PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE 

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r.
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r. , ratyfikowana przez Polskę w dniu 30.04.1991 r.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na lata 2000-2005
 • Polska deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 18.02.2000 r.
 • Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grudnia 1995 r.
 • Europejska Deklaracja w sprawie Alkoholu
 • Europejska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 21.02.2001r.
 • Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu, opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata 2000-2005
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r.
 • Ustawa z dnia 24.04 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r.
 • Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 15.01.2001 r.
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r. ze zmianami
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
 •  Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r. 
 • Program Wychowawczy i  Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Z. Sajny   

I  Zasady tworzenia programu 

Szkolny program profilaktyki powstał w oparciu o wypracowane zasady zatwierdzone przez uczniów, nauczycieli i rodziców:

 • Statut Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Regulamin Szkoły
 • Program Wychowawczy 

II    DIAGNOZA 

W rozpoznaniu problemów  i  potrzeb szkolnych wykorzystano następujące metody diagnozy:

 • Analizę dokumentacji Szkoły
 • Lekcje wychowawcze
 • Analizę spędzania wolnego czasu przez uczniów
 • Zebrania z Rodzicami
 • Rozmowy z uczniami i nauczycielami
 • Anonimowe i imienne ankiety
 • Obserwację ucznia w środowisku 

III CELE 

Na podstawie wyników diagnozy wskazane są działania na poziomie I i II czyli profilaktyki pierwszo i drugorzędowej.

Przeprowadzonej diagnozy wynika, że głównymi problemami uczniów są:

 1. Brak umiejętności radzenia sobie, w zdrowy, akceptowany społecznie sposób, ze stresem: sięganie po leki uspokajające, stosowanie używek (papierosy, alkohol, sporadycznie środki psychoaktywne)
 2. Brak umiejętności radzenia sobie z funkcjonowaniem w społeczeństwie (komunikacja, wyrażanie emocji, agresja własna i innych osób)
 3. Lęk związany z przyszłością (wybór dalszej drogi kształcenia, podejmowanie życiowych zadań, wyznaczanie właściwych i długoterminowych celów, itd.)
 4. Przeciążenie nauką – nieumiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć
 5. Zbyt wysoka absencja na zajęciach szkolnych niektórych uczniów 

IV    KONCEPTUALIZACJA

W celu przezwyciężenia problemom wynikającym z diagnozy, stawiamy zadania, które będą realizowane poprzez działania:

1. Informacyjne

2. Edukacyjne

3. Programy alternatywne

4. Współpraca ze środowiskiem

5. Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych 

Rozwinięcie 

1. Działania informacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

a) organizowanie spotkań edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, zebrań

b) propagowanie filmów,

c) przygotowywanie tablic, gazetek informacyjnych i apeli – promocja zdrowego   stylu życia

d) zakup fachowej literatury 

2. Działania edukacyjne

a) ścieżki między przedmiotowe

b) programy profilaktyczne

c) programy autorskie

d) warsztaty, rozmowy kierowane, pogadanki dla nauczycieli, rodziców i uczniów 

3. Programy alternatywne

a) wycieczki i dyskoteki szkolne,

b) zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, SKS

c) wyjazdy na spektakle filmowe, teatralne, koncerty, wystawy

d) wolontariat

e) rekolekcje

f) działalność Samorządu Szkolnego 

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami

a) Centrum Pomocy Rodzinie

b) Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Pomocy Rodzinie i Profilaktyki Uzależnień

c) Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień

d) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

e) Ośrodkiem Pomocy Społecznej

f) Strażą Miejską i Policją

g) Kościołem

h) Fundacjami, Stowarzyszeniami

i) Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

j) Ośrodkiem Kultury

k) Mobilnym Centrum Kształcenia 

V  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (zgodnie z regulaminem szkoły, przedstawione w załączniku) 

VI OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 1. Uczeń potrafi w zdrowy sposób radzić sobie ze stresem, bez korzystania z różnego rodzaju używek.
 2. Posiada umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie. Umie radzić sobie ze złością własna i innych, odpowiednio komunikować się, we właściwy sposób wyrażać emocje.
 3. Potrafi w odpowiedzialny sposób podejmować decyzje i długoterminowe cele, łącznie z właściwym wyborem dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej zgodnie z własnymi predyspozycjami i talentami.   

 VII    EWALUACJA 

 • Analiza sytuacji wychowawczej szkoły ( sprawozdania z Rad Pedagogicznych)
 • Konsultacje z nauczycielami, rodzicami i uczniami 

VIII   MODYFIKACJA 

 SPP ulega modyfikacji w miarę potrzeb i wniosków, wynikających z ewaluacji lub wprowadzenia nowych działań. 

IX   HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Na każdy rok szkolny opracowywany jest harmonogram zamierzeń profilaktycznych z uwzględnieniem zmian i poprawek wynikających z ewaluacji programu i aktualnych potrzeb.

Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...