Zasady rekrutacji 2018/2019

Podstawa prawna:

według obowiązujących przepisów.

 

I.   Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Karta zdrowia.

5. 1 fotografia.

6. Ewentualne zaświadczenia z konkursów przedmiotowych. 

    II. Kluczowe terminy 

1. Od 10 maja godz. 10.00 do 18 maja 2018 r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcia do szkoły /do pobrania tutaj/ w sekretariacie Liceum w godz. 8.00 - 15.30 (tworzenie bazy kandydatów). 

2. Od 15 czerwca godz. 10.00 do 19 czerwca 2018 r. godz. 16.00 – kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkoły.

3. Od 22 czerwca godz. 12.00 do 27 czerwca 2018 r. godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) oraz kopii ewentualnych zaświadczeń z konkursów.

4. Od 10 maja do 06 lipca 2018 r. - weryfikacja wniosów do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

5. 06 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

6. Od 06 lipca godz. 12.00 do 12 lipca 2018 r. godz. 10.00 – składanie oryginałów świadectw ukończenia i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, co potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum.

7. 12 lipca 2018 r. do godz. 16.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 

    III. Ustalanie wyników

1. Podczas rekrutacji kandydaci do Liceum otrzymują za swoje osiągnięcia określoną liczbę punktów.

2. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

 •  za egzamin gimnazjalny – łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt.).
 •  za oceny - dla kandydatów do kl. A i do kl. B:
  z języka polskiego, języka obcego oraz dwóch wybranych spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, matematyki, fizyki, biologii, chemii
   

za celujący                           18 pkt. 

za bardzo dobry                     17 pkt. 

za dobry                               14 pkt.

za dostateczny                        8 pkt. 

za dopuszczający                     2 pkt.

 •  za świadectwo ukończenia gimnazjum  z wyróżnieniem  7 pkt.
 •  za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 pkt.

Dodatkowe punkty za olimpiady, konkursy, zawody przyznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

W roku szkolnym 2018/2019

planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych z rozszerzonym językiem angielskim w wymiarze 5 godz. w tygodniu (540 godz. lekcyjnych w cyklu). Drugim językiem będzie dla kontynuujących naukę język niemiecki lub hiszpański – 2 godz. w tygodniu (216 godz. lekcyjnych w cyklu) oraz jako dodatkowy język hiszpański lub niemiecki - 1 godz. (100 godz. lekcyjnych w cyklu). Uczeń realizuje w klasie I pozostałe przedmioty w zakresie podstawowym, aby w klasie II wybrać przedmioty rozszerzone niezbędne w dalszej edukacji.

Do wyboru ma:

 • Przedmioty bloku humanistycznego
 • Przedmioty bloku matematyczno-przyrodniczego. 

Przedmioty dodatkowe to:

 • Kształcenie literackie i publicystyczne (dające gwarancje lepszego przygotowania do matury),
 • Możliwość korzystania z zajęć sportowych, tanecznych i wolontariatu,
 • Trzeci język obcy. 

Ponadto oferujemy: 

 •  indywidualizację w pracy z uczniem,
 •  cotygodniowe konsultacje z nauczycielami, w ramach których można uzupełnić materiał lub napisać poprawę klasówki, indywidualnie przygotowywać się do matury
 •  dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
 •  dwie sale gimnastyczne,
 •   zajęcia pozalekcyjne,
 •  obiady w szkolnej stołówce,
 •  opiekę pedagoga i psychologa związaną z preorientacją zawodową  oraz pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 •  udział w  lekcjach wyjazdowych (Instytut Problemów Jądrowych w Świerku, Politechnika Warszawska, SGGW, SGH, Uczelnia Łazarskiego), wycieczkach i imprezach szkolnych,
 •  rozwijamy działalność samorządową uczniów (poprzez akcje charytatywne i organizowanie uroczystości).

 

Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...